نام واحد : حسین منشوریان

نام محصول : دوچرخه کودکان

 • سریال مجوز : 1733468
 • شماره مجوز : 70459
 • تاریخ مجوز : 14/09/1385
 • کد محصول : 35921112
 • شرح محصول : دوچرخه کودکان
 • ظرفیت : 15,680 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%