نام واحد : کارگاه احرار

نام محصول : کمک فنرروغنی

 • سریال مجوز : 1733562
 • شماره مجوز : 1249
 • تاریخ مجوز : 07/11/1371
 • کد محصول : 34301328
 • شرح محصول : کمک فنر
 • ظرفیت : 120,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%