نام واحد : کارگاه احرار

نام محصول : پنجه رکاب دوچرخه

 • سریال مجوز : 1733562
 • شماره مجوز : 1249
 • تاریخ مجوز : 07/11/1371
 • کد محصول : 35921317
 • شرح محصول : پنجه رکاب
 • ظرفیت : 30,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%