نام واحد : چرخ آفرین

نام محصول : دوچرخه بزرگسال

 • سریال مجوز : 1733627
 • شماره مجوز : 1143
 • تاریخ مجوز : 23/09/1371
 • کد محصول : 35921111
 • شرح محصول : دوچرخه سایز01
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%