نام واحد : توسعه صید

نام محصول : انواع سازه های شناور

 • سریال مجوز : 1733804
 • شماره مجوز : 487
 • تاریخ مجوز : 15/08/1370
 • کد محصول : 35111210
 • شرح محصول : شناورهای مسافری - باری - صی
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%