نام واحد : پیشتاز

نام محصول : انواع سه چرخه

 • سریال مجوز : 1733850
 • شماره مجوز : 684
 • تاریخ مجوز : 28/12/1370
 • کد محصول : 35921120
 • شرح محصول : سه چرخه بچه گانه شماره 21
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%