نام واحد : صنایع فلزی باستانی

نام محصول : موتورموتورسیکلت موتورسیکلت گازی

 • سریال مجوز : 1734080
 • شماره مجوز : 994
 • تاریخ مجوز : 23/08/1371
 • کد محصول : 35911212
 • شرح محصول : قطعات باک بنزین موتور
 • ظرفیت : 7,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%