نام واحد : صنایع فلزی باستانی

نام محصول : قطعات موتور موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1734080
 • شماره مجوز : 994
 • تاریخ مجوز : 23/08/1371
 • کد محصول : 35911213
 • شرح محصول : قطعات باکبنزین موتوروسپابراو
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%