نام واحد : کشت و صنعت شاد شور

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 200309000000
 • شماره مجوز : 60671
 • تاریخ مجوز : 12/08/1397
 • کد محصول : 1513412311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%