نام واحد : زرین دانه سویا

 • استان : مازندران
 • شهر : گلوگاه
 • نشانی شرکت : بلوار شهید...
 • تلفن شرکت : *******152جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه T1
 • تلفن واحد : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسینعلی عموزاد مهدیرجی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی گلوگاه

نام محصول : پروتئین بافت دار سویا(TVP)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 701/39969
 • تاریخ مجوز : 24/10/1393
 • کد محصول : 1514412431
 • شرح محصول : پروتئین بافت دار سویا(TVP)
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1514
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%