نام واحد : جی تی آی پارس

نام محصول : توتون سیگارت

 • سریال مجوز : 200318000000
 • شماره مجوز : 118/43067
 • تاریخ مجوز : 23/12/1396
 • کد محصول : 1600412306
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%