نام واحد : موسی محمدی

نام محصول : تنباکوی معمولی

 • سریال مجوز : 200475000000
 • شماره مجوز : 1191789
 • تاریخ مجوز : 19/12/1396
 • کد محصول : 1600512312
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%