نام واحد : تعاونی مواد غذایی نقش شاپور فارس

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : فرگاز مجتمع...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 2 خیابان علوم خیابان424 تلفن: 09177323079
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اکبر رزازی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 64883
 • تاریخ مجوز : 11/10/1395
 • کد محصول : 1542412319
 • شرح محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1542
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%