نام واحد : کودآلی ایران - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خوراسگان-گردنه زینل
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیرحسین کمیلی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کودالی اززبالهکمپوست

 • سریال مجوز : 1304683
 • شماره مجوز : 10568
 • تاریخ مجوز : 01/09/1372
 • کد محصول : 24121440
 • شرح محصول : کودالی اززباله کمپوست
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2412
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%