نام واحد : خودرنگ - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : اصفهان بوستان...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی رنگسازان خ 1
 • تلفن واحد : **********032جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی تباشیری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : رنگ ترافیک

 • سریال مجوز : 1306122
 • شماره مجوز : 31065
 • تاریخ مجوز : 20/06/1386
 • کد محصول : 24221125
 • شرح محصول : رنگ ترافیک
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%