نام واحد : صنعتی کارآفرین لیا

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : قزوین ـ...
 • تلفن شرکت : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی لیا- بلوار صنعتگران جنوبی- نبش کاوشگران
 • تلفن واحد : ***********8-3جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی دوست طلب
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : کربن فعال

 • سریال مجوز : 3711899
 • شماره مجوز : 6397
 • تاریخ مجوز : 01/04/1387
 • کد محصول : 24291510
 • شرح محصول : کربن فعال
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%