نام واحد : ایرج کشاورز

 • استان : فارس
 • شهر : فیروزآباد
 • نشانی شرکت : فیروز آباد...
 • تلفن شرکت : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فیروز آباد
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایرج کشاورز
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سبد پلاستیکی میوه

 • سریال مجوز : 2414239
 • شماره مجوز : 22333
 • تاریخ مجوز : 18/05/1389
 • کد محصول : 25201282
 • شرح محصول : سبد میوه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%